ymcapix copyymcapix copyค่ายพักแรม YMCA มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

กิจกรรมค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกช่วงปิดภาคเรียน

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม

ก่อนเริ่มกิจกรรมค่ายพักแรม สมาคมได้รับสมัคร นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำเยาวชนค่ายพักแรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำเยาวชนในค่ายพักแรม  YMCA สิ่งที่ผู้นำ้เยาวชนได้รับคือประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตร อีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัวมาทำงานเพื่อพัฒนาสังคม

ค่ายพักแรมบ้านฉาง

 

ค่าย ฤดูร้อน 2560

 ค่าย พักแรม YMCA บ้านฉาง หนึ่งในกิจกรรมทรงคุณค่าของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพราะเราเชื่อในปรัชญาแห่งค่ายพักแรมว่า น้อง ๆ ที่ลอดผ่านอุโมงค์ค่ายพักแรมออกไป กิจกรรมค่ายจะพัฒนาเขา ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เติบโตอย่างสมดุลย์

   แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ค่าย Y ยังคงความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอย่างมิเสื่อมคลาย เพราะจุดมุ่งหมายเราชัดเจน คือ สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาเยาวชน

 

ค่ายบ้านฉางรุ่น1 และ 2  ปิดรับสมัครแล้วครับ

++ ใบสมัคร คลิ๊ก ++  *กรุณาสอบถามก่อนชำระเงินครับ

++ วิธีการสมัคร ++

พูดคุย สอบถาม หรือติดตามข่าวสาร ได้ที่ https://www.facebook.com/ymcacamper/

- ค่ายymcaบ้านฉาง สถานที่ร่มรื่น ปลอดภัย ไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก 
- มีทั้ง กิจกรรมพัฒนาเยาวชน และกิจกรรมฐานผจญภัยต่างๆมากมาย 
- ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์

*จุด รับ-ส่ง ที่ หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)เอกมัย 
ลงทะเบียน 07.00 น. รถออกเวลา 08.30 น.
 

คายบานฉางเลกชด

ตารางกิจกรรมค่ายบ้านฉาง

ดูภาพขนาดใหญ่

ตารางบานฉาง60

 

พเศษ

กิจกรรม

อัพเดทข่าวสารกิจกรรม คลิ๊ก หน้าแรก

หรืออัพเดทข่าวสารกิจกรรมอื่นๆได้ที่ https://www.facebook.com/ymcacamper/