ymcapix copyymcapix copyค่ายพักแรม YMCA มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

กิจกรรมค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกช่วงปิดภาคเรียน

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม

ก่อนเริ่มกิจกรรมค่ายพักแรม สมาคมได้รับสมัคร นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำเยาวชนค่ายพักแรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำเยาวชนในค่ายพักแรม  YMCA สิ่งที่ผู้นำ้เยาวชนได้รับคือประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตร อีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัวมาทำงานเพื่อพัฒนาสังคมด้วย

ค่ายพักแรมบ้านฉาง

 

สถานที่และบริการ

ymcapix copyสมาคม YMCA กรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างค่าย แห่งนี้ ในปี 2528 และได้เริ่มเปิดใช้บริการตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ค่าย YMCA ให้บริการทุกหน่วยงาน เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ สาหรับ จัดกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ Walk Rally จัดประชุม สัมมนาตลอดปี

ค่ายพักแรม YMCA มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

กิจกรรมค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม

ก่อนเริ่มกิจกรรมค่ายพักแรม สมาคมได้รับสมัคร นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำเยาวชนค่ายพักแรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำเยาวชนในค่ายพักแรม  YMCA สิ่งที่ผู้นำ้เยาวชนได้รับคือประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตร อีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัวมาทำงานเพื่อพัฒนาสังคมด้วย

area 001

การให้บริการสถานที่พักค่ายแรม YMCA

เปิดให้บริการทุกหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โรงเรียน บริษัท ห้างร้าน สำหรับจัดประชุมสัมมนา

 • ค่ายฝึกทักษะผู้นำ
 • ค่ายอบรมพนักงาน 
 • กิจกรรมรับน้องเชื่อมความสัมพันธ์
 • ค่ายฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • กิจกรรมลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาติ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

สถานที่ตั้งค่าย

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ห่างจากตลาดบ้านฉาง 7 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2 ชั่วโมง  โทร. 038 – 030218

map banchang

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 • ค่ายพัก แรม YMCA อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เศษ
 • ติดภูเขา และไม่ไกลจากทะเล (หาดพยูน หาดพลา หาดน้ำริน) มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น
 • ภายในค่ายมีสนามฟุตบอล
 • สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน ห้องประชุม
 • บ้านพัก 11 หลัง เรือนพยาบาล
 • มีฐานกิจกรรมกว่า 10 ฐานที่พร้อมให้บริการ  สามารถจัดค่าย จัดประชุม จัดอบรมสัมมนากลุ่มเล็ก ตั้งแต่ 30 คน หรือกลุ่มใหญ่ 200 คนขึ้นไป มีบริการอาหารพร้อม

ห้องประชุม/โรงอาหาร: ไม่มีแอร์ จุคนได้ประมาณ 200 คน

ลักษณะบ้านพัก

1. บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เป็นหลัง เรือนไม้ พื้นไม้กระดาน ไม่มีเตียง มีฟูกฟองน้ำนอนกับพื้น จำนวน 9 หลัง

    พักได้หลังละ 10 –15 คน

2. บ้านรวม 2 ชั้น แยกฝั่งซ้าย ฝั่งขวา (สัมมนาซ้าย/สัมมนาขวา) มีเตียง 2 ชั้นพักได้ฝั่งละประมาณ 50 คน

   cabin 001

ข้อควรปฏิบัติ

ค่ายพักแรม เยาวชน ไว.เอ็ม.ซี.เอ. มีจุดมุ่งหมายที่จะสงวน และรักษาสภาพทางธรรมชาติ ไว้ให้มากที่สุด ดังนั้นจึงกำหนดข้อควรปฏิบัติไว้ ดังนี้

 • ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดในอาณาเขตค่าย
 • ห้ามเก็บ เด็ด ตัด ถอน ทำลายพันธุ์ไม้ทุกชนิด
 • ห้ามนำยาเสพติด วัตถุระเบิด และอาวุธทุกชนิด เข้ามาในอาณาเขตค่าย
 • ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
 • ห้ามนำเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีแอลกอฮอล์ มาดื่มในอาณาเขตค่าย
 • รักษาความสะอาดภายในค่ายโดยเคร่งครัด

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/ymcacamper/

ติดต่อค่ายบ้านฉาง

ติดต่อสอบถาม อัตราค่าบริการ อาหารที่พัก และกิจกรรมฐานต่างๆได้ที่

สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพ ฯ
8/3-5 ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร.02-713-6580 แฟกซ์ 02-713-6583

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

แผนท

 

 

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ

สมาคม YMCA กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมระหว่างปิดภาคเรียน โดยทีมงาน YMCA ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเด็กและเยาวชน

- กิจกรรมเสริมจินตนาการและสร้างสรรค์

- กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมสันทนาการ

- กิจกรรมศิลปะประยุกต์

- เดินทางไกล และพักแรมนอกค่าย

ค่ายพักแรม YMCA มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

“ค่าย YMCA ค่ายพักแรมที่จัดกิจกรรมมาก กว่า 60 ปีที่เราสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่า เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน”

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ

   - เสริมสร้างการทำงานร่วมกับผู้อื่น

   - รักความสะอาด

   - มีจิตใจร่าเริง

   - มีความรับผิดชอบในหน้าที่

   - มีความกระตือรือร้น

   - รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

   - มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดี

   - มีความเชื่อมั่นในตนเอง                                                

   - บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ

   - มีความกล้าหาญและถ่อมตน

   - มีน้ำใจนักกีฬา

   - มีความเชื่อมั่นในตนเอง

   - เคารพในผู้อาวุโส

   - มีจิตสาธารณะ

   - รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   - รักความสะอาด                                                                       

   - มีระเบียบวินัยในการทำงาน

“ค่ายพักแรม YMCA

เติมความรู้ให้ชีวิต เติมความคิดให้เยาวชน

สนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิด กระชับมิตรให้กลมเกลียว”

 

บริการอื่น ๆ

-บริการฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีภายในค่าย มีฐานรอก, โรยตัว, ปีนหน้าผา,ยิงปืน,ยิงธนู ฯลฯ

-จัดวิทยากรอบรม/สัมมนา ตามวัตถุประสงค์

 

ทีมผู้นำเยาวชน YMCA

หลักสูตรผู้นำเยาวชน

 • ปรัชญาค่ายพักแรม ให้เข้าใจถึงหัวใจของการทำงาน และเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้เกิดขึ้นต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 • หน้าที่ผู้นำเยาวชน เป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของผู้นำเยาวชนต่อสิ่งต่าง ๆ ในกระบวนการค่าย เช่น ชาวค่าย กิจกรรมค่าย สถานที่ค่าย
 • จิตวิทยาชาวค่ายให้รู้และเข้าใจในพื้นฐาน ลักษณะความเป็นมาเป็นไป ในจิตใจของชาวค่ายแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการดูแล และการจัดกิจกรรม

หลักสูตรผู้นำกิจกรรม

 • หลักการจัดกิจกรรม ป็นความรู้ที่เกี่ยวกับหลักในการจัดโปรแกรมขนาดต่าง ๆซึ่งมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงมากมาย เช่น สถานที่ บรรยากาศ ภูมิอากาศ บุคลากร จำนวนคน เวลา อุปกรณ์ ฯลฯ
 • ทักษะการนำเพลง เป็นเสน่ห์ของงานค่าย ผู้นำจะเรียนรู้วิธีการสร้างบรรยากาศ และนำพาทุกคนให้สนุกครืนเครงไปด้วยกัน
 • ทักษะการนำเกม ให้เรียนรู้การดำเนินขั้นตอน และวิธีที่จะใช้เกมเป็นสื่อให้ชาวค่ายเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสามัคคีร่วมแรงใจ การปรับตัว อีกทั้งความบันเทิงที่จะได้รับ

*เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วทุกคนจะได้เป็นหนึ่งในทีม ที่จะสร้างสรรค์งานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยจะฝึกปฏิบัติงานจริงในค่ายพักแรม ด้วยการดูแลจากรุ่นพี่ในทีม

*การทำงานทั้งหมดจะอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติ ต้นไม้ สายน้ำ แสงแดด สายลม

*การทำงานจะหนักและเหนื่อยมาก อย่างที่คาดไม่ถึง แต่สิ่งที่เรามีอยู่เสมอก็คือ น้ำใจ ความเอื้ออาทร ทำให้งานที่ดูจะหนักเหนื่อยผ่านพ้นไปด้วยกำลังใจเต็มเปี่ยม

*ผู้นำกิจกรรม เป็นผู้ที่มีโอกาสอยู่กับความสุข ความสนุกสนาน การนำความสุขมอบให้กับผู้อื่น เป็นการสร้างความสุขให้ตนเองในเวลาเดียวกัน

*ผู้นำเยาวชน ไม่ใช่งานพี่เลี้ยง แต่ด้วยภาระความรับผิดชอบในงานของเรา จะทำให้เรารู้ถึงความแตกต่าง งานอาสาสมัครเป็นงานที่ต้องใช้ความเสียสละ อดทน จึงเป็นโอกาสที่ดี สำหรับคนหนุ่มสาว ที่จะได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งสำหรับฝึกฝนตัวเอง และพิสูจน์ชีวิต

ลองเข้ามาสัมผัส..แล้วจะรู้ว่าความจริงแล้วเราสามารถทำอะไรต่อมิอะไรได้มากกว่าที่คิด ว่าจะทำได้ และเราก็ขอรับรองด้วยเกียรติแห่งงานของเราว่า ทุกคนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีม จะได้พบกับช่วงชีวิตที่แสนประทับใจ และฝีไม้ลายมือของคนกิจกรรม ค่ายพักแรม มีสิ่งต่าง ๆ ให้ได้เรียนรู้มากมายอย่างคาดไม่ถึงที่จะอำนวยประโยชน์ และสร้างเครื่องมือบางชนิดให้กับชีวิตคน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินชีวิตในโอกาสต่อ ๆ ไป

 

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมที่ได้ https://www.facebook.com/ymcacamper/

รายงานประจำปี


Annual report_YMCA_2013_Page_12_resize


ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมและเดือนตุลาคม YMCA ได้จัดค่ายพักแรมให้แก่    ผู้นำเยาวชนและเด็ก-เยาวชน ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชนมีนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ จำนวน 17 คนเข้าร่วมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำกิจกรรมของค่ายพักแรม YMCA สำหรับค่ายพักแรม YMCA ได้จัดให้มีกิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเสิรมสร้างการทำงานเป็นทีม ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็นมิตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิต โดยในปี 2554 มีเด็กและเยาวชนหญิง-ชาย อายุระหว่าง 7 – 16 ปี เข้าร่วมค่ายพักแรม 5 ค่าย รวมจำนวนสมาชิกค่ายทั้งหมด 269 คน