คณะกรรมการ

ที่ปรีกษากิตติมศักดิ์

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ

Honorary Advisory Board Members Bangkok Y.M.C.A

Annual report_YMCA_2013_Page_02_resize

คณะกรรมการอำนวยการ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ 2558/2015

 

 รปกรรมการ Page_1รปกรรมการ2