รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2556

Annual report_YMCA_2013_Page_12_resize

รายงานประจำปี 2554

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมและเดือนตุลาคม YMCA ได้จัดค่ายพักแรมให้แก่    ผู้นำเยาวชนและเด็ก-เยาวชน ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชนมีนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ จำนวน 17 คนเข้าร่วมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำกิจกรรมของค่ายพักแรม YMCA สำหรับค่ายพักแรม YMCA ได้จัดให้มีกิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเสิรมสร้างการทำงานเป็นทีม ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็นมิตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิต โดยในปี 2554 มีเด็กและเยาวชนหญิง-ชาย อายุระหว่าง 7 – 16 ปี เข้าร่วมค่ายพักแรม 5 ค่าย รวมจำนวนสมาชิกค่ายทั้งหมด 269 คน