สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ

สมาคม YMCA กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมระหว่างปิดภาคเรียน โดยทีมงาน YMCA ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเด็กและเยาวชน

- กิจกรรมเสริมจินตนาการและสร้างสรรค์

- กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมสันทนาการ

- กิจกรรมศิลปะประยุกต์

- เดินทางไกล และพักแรมนอกค่าย

ค่ายพักแรม YMCA มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

“ค่าย YMCA ค่ายพักแรมที่จัดกิจกรรมมาก กว่า 60 ปีที่เราสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่า เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน”

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ

   - เสริมสร้างการทำงานร่วมกับผู้อื่น

   - รักความสะอาด

   - มีจิตใจร่าเริง

   - มีความรับผิดชอบในหน้าที่

   - มีความกระตือรือร้น

   - รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

   - มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดี

   - มีความเชื่อมั่นในตนเอง                                                

   - บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ

   - มีความกล้าหาญและถ่อมตน

   - มีน้ำใจนักกีฬา

   - มีความเชื่อมั่นในตนเอง

   - เคารพในผู้อาวุโส

   - มีจิตสาธารณะ

   - รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   - รักความสะอาด                                                                       

   - มีระเบียบวินัยในการทำงาน

“ค่ายพักแรม YMCA

เติมความรู้ให้ชีวิต เติมความคิดให้เยาวชน

สนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิด กระชับมิตรให้กลมเกลียว”

 

บริการอื่น ๆ

-บริการฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีภายในค่าย มีฐานรอก, โรยตัว, ปีนหน้าผา,ยิงปืน,ยิงธนู ฯลฯ

-จัดวิทยากรอบรม/สัมมนา ตามวัตถุประสงค์

 

ทีมผู้นำเยาวชน YMCA

หลักสูตรผู้นำเยาวชน

  • ปรัชญาค่ายพักแรม ให้เข้าใจถึงหัวใจของการทำงาน และเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้เกิดขึ้นต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง
  • หน้าที่ผู้นำเยาวชน เป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของผู้นำเยาวชนต่อสิ่งต่าง ๆ ในกระบวนการค่าย เช่น ชาวค่าย กิจกรรมค่าย สถานที่ค่าย
  • จิตวิทยาชาวค่ายให้รู้และเข้าใจในพื้นฐาน ลักษณะความเป็นมาเป็นไป ในจิตใจของชาวค่ายแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการดูแล และการจัดกิจกรรม

หลักสูตรผู้นำกิจกรรม

  • หลักการจัดกิจกรรม ป็นความรู้ที่เกี่ยวกับหลักในการจัดโปรแกรมขนาดต่าง ๆซึ่งมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงมากมาย เช่น สถานที่ บรรยากาศ ภูมิอากาศ บุคลากร จำนวนคน เวลา อุปกรณ์ ฯลฯ
  • ทักษะการนำเพลง เป็นเสน่ห์ของงานค่าย ผู้นำจะเรียนรู้วิธีการสร้างบรรยากาศ และนำพาทุกคนให้สนุกครืนเครงไปด้วยกัน
  • ทักษะการนำเกม ให้เรียนรู้การดำเนินขั้นตอน และวิธีที่จะใช้เกมเป็นสื่อให้ชาวค่ายเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสามัคคีร่วมแรงใจ การปรับตัว อีกทั้งความบันเทิงที่จะได้รับ

*เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วทุกคนจะได้เป็นหนึ่งในทีม ที่จะสร้างสรรค์งานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยจะฝึกปฏิบัติงานจริงในค่ายพักแรม ด้วยการดูแลจากรุ่นพี่ในทีม

*การทำงานทั้งหมดจะอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติ ต้นไม้ สายน้ำ แสงแดด สายลม

*การทำงานจะหนักและเหนื่อยมาก อย่างที่คาดไม่ถึง แต่สิ่งที่เรามีอยู่เสมอก็คือ น้ำใจ ความเอื้ออาทร ทำให้งานที่ดูจะหนักเหนื่อยผ่านพ้นไปด้วยกำลังใจเต็มเปี่ยม

*ผู้นำกิจกรรม เป็นผู้ที่มีโอกาสอยู่กับความสุข ความสนุกสนาน การนำความสุขมอบให้กับผู้อื่น เป็นการสร้างความสุขให้ตนเองในเวลาเดียวกัน

*ผู้นำเยาวชน ไม่ใช่งานพี่เลี้ยง แต่ด้วยภาระความรับผิดชอบในงานของเรา จะทำให้เรารู้ถึงความแตกต่าง งานอาสาสมัครเป็นงานที่ต้องใช้ความเสียสละ อดทน จึงเป็นโอกาสที่ดี สำหรับคนหนุ่มสาว ที่จะได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งสำหรับฝึกฝนตัวเอง และพิสูจน์ชีวิต

ลองเข้ามาสัมผัส..แล้วจะรู้ว่าความจริงแล้วเราสามารถทำอะไรต่อมิอะไรได้มากกว่าที่คิด ว่าจะทำได้ และเราก็ขอรับรองด้วยเกียรติแห่งงานของเราว่า ทุกคนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีม จะได้พบกับช่วงชีวิตที่แสนประทับใจ และฝีไม้ลายมือของคนกิจกรรม ค่ายพักแรม มีสิ่งต่าง ๆ ให้ได้เรียนรู้มากมายอย่างคาดไม่ถึงที่จะอำนวยประโยชน์ และสร้างเครื่องมือบางชนิดให้กับชีวิตคน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินชีวิตในโอกาสต่อ ๆ ไป

 

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมที่ได้ https://www.facebook.com/ymcacamper/