ไว.เอ็ม.ซี.เอ. คืออะไร

ไว.เอ็ม.ซี.เอ. คือ

  • สถาบันคริสเตียน
  • สถาบันที่รับใช้คนทุกเพศทุกวัย แต่ใจมุ่งที่เยาวชนก่อน
  • สถาบันที่รับใช้สมาชิก 
  • สถาบันที่สอนให้ประชาชนเป็นผู้นำที่ดี
  • สถาบันอาสาสมัคร
  • สถาบันนานาชาติ
  • สถาบันที่เสริมสร้างสัมพันธภาพ
  • สถาบันที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของสมาชิก
  • สถาบันพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต