สถานที่และบริการ

ymcapix copyสมาคม YMCA กรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างค่าย แห่งนี้ ในปี 2528 และได้เริ่มเปิดใช้บริการตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ค่าย YMCA ให้บริการทุกหน่วยงาน เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ สาหรับ จัดกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ Walk Rally จัดประชุม สัมมนาตลอดปี

ค่ายพักแรม YMCA มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

กิจกรรมค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม

ก่อนเริ่มกิจกรรมค่ายพักแรม สมาคมได้รับสมัคร นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำเยาวชนค่ายพักแรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำเยาวชนในค่ายพักแรม  YMCA สิ่งที่ผู้นำ้เยาวชนได้รับคือประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตร อีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัวมาทำงานเพื่อพัฒนาสังคมด้วย

area 001

การให้บริการสถานที่พักค่ายแรม YMCA

เปิดให้บริการทุกหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โรงเรียน บริษัท ห้างร้าน สำหรับจัดประชุมสัมมนา

 • ค่ายฝึกทักษะผู้นำ
 • ค่ายอบรมพนักงาน 
 • กิจกรรมรับน้องเชื่อมความสัมพันธ์
 • ค่ายฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • กิจกรรมลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาติ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

สถานที่ตั้งค่าย

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ห่างจากตลาดบ้านฉาง 7 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2 ชั่วโมง  โทร. 038 – 030218

map banchang

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 • ค่ายพัก แรม YMCA อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เศษ
 • ติดภูเขา และไม่ไกลจากทะเล (หาดพยูน หาดพลา หาดน้ำริน) มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น
 • ภายในค่ายมีสนามฟุตบอล
 • สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน ห้องประชุม
 • บ้านพัก 11 หลัง เรือนพยาบาล
 • มีฐานกิจกรรมกว่า 10 ฐานที่พร้อมให้บริการ  สามารถจัดค่าย จัดประชุม จัดอบรมสัมมนากลุ่มเล็ก ตั้งแต่ 30 คน หรือกลุ่มใหญ่ 200 คนขึ้นไป มีบริการอาหารพร้อม

ห้องประชุม/โรงอาหาร: ไม่มีแอร์ จุคนได้ประมาณ 200 คน

ลักษณะบ้านพัก

1. บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เป็นหลัง เรือนไม้ พื้นไม้กระดาน ไม่มีเตียง มีฟูกฟองน้ำนอนกับพื้น จำนวน 9 หลัง

    พักได้หลังละ 10 –15 คน

2. บ้านรวม 2 ชั้น แยกฝั่งซ้าย ฝั่งขวา (สัมมนาซ้าย/สัมมนาขวา) มีเตียง 2 ชั้นพักได้ฝั่งละประมาณ 50 คน

   cabin 001

ข้อควรปฏิบัติ

ค่ายพักแรม เยาวชน ไว.เอ็ม.ซี.เอ. มีจุดมุ่งหมายที่จะสงวน และรักษาสภาพทางธรรมชาติ ไว้ให้มากที่สุด ดังนั้นจึงกำหนดข้อควรปฏิบัติไว้ ดังนี้

 • ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดในอาณาเขตค่าย
 • ห้ามเก็บ เด็ด ตัด ถอน ทำลายพันธุ์ไม้ทุกชนิด
 • ห้ามนำยาเสพติด วัตถุระเบิด และอาวุธทุกชนิด เข้ามาในอาณาเขตค่าย
 • ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
 • ห้ามนำเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีแอลกอฮอล์ มาดื่มในอาณาเขตค่าย
 • รักษาความสะอาดภายในค่ายโดยเคร่งครัด

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/ymcacamper/