เปิดรับสมัคร!! ผู้นำเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โหลดใบสมัคร คลิก

รบสมครผนำ

คุณสมบัติ
 
- มีความรักเด็กๆอย่างแท้จริง
 
- มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ
 
- มีความคิดสร้างสรรค์
 
- ต้องการประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้กิจกรรมค่าย
 
- ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
 
- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 
- มีเวลาให้กับงานค่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง www.ymcabangkok.com   และ   https://www.facebook.com/ymcacamper