ประกาศที่ผ่านมา

รับสมัครผู้นำเยาวชน ซัมเมอร์ 59

ดาวน์โหลดใบสมัครผู้นำเยาวขน YMCA

A3 rev02

คุณสมบัติ

- มีความรักเด็กๆอย่างแท้จริง

- มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ

- มีความคิดสร้างสรรค์

- ต้องการประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้กิจกรรมค่าย

- ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

- มีเวลาให้กับงานค่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด

การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง www.ymcabangkok.com   และ  www.facebook.com/bangkokymca

การสัมภาษณ์ วันที่ 5-6 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.30 น ณ สมาคม YMCA

การฝึกอบรม ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ที่

ค่าย YMCA บ้านฉาง จังหวัดระยอง วันที่ 25-28 มีนาคม 2559 และ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเยาวชน ค่ายกลางวัน ค่ายบ้านฉาง (มีที่พัก และเบี้ยเลี้ยง)

เวลาทำงาน

ค่ายกลางวัน ในกรุงเทพฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม- 12 เมษายน 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-29 เมษายน 2559

ค่ายบ้านฉาง ระยอง

English camp 1 วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 12-15 เมษายน 2559

ค่ายสิ่งแวดล้อม 1 วันที่ 5-10 เมษายน 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 17-22 เมษายน 2559