รายงานประจำปี 2556 / Annual Report 2013

80

pdfดาวน์โหลด Annual report YMCA 2013.pdf 16 MB

สารบัญ Contents

รายนามคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Board of Directors and Advisory Board Members

สารจากนายกสมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ
Message from the President of Bangkok Y.M.C.A.

การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ประจำปี 2556

˜กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน

˜กิจกรรมค่ายกลางวัน 

˜กิจกรรมค่ายพักแรมบ้านฉาง

˜กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

˜กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

˜งานด้านศาสนสัมพันธ์

การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ประจำปี 2556

˜โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

˜มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ (สาขาพะเยา)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวภาคเหนือ

สถานรับเลี้ยงเด็ก ไว.เอ็ม.ซี.เอ.สาขาพะเยา

มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ (สาขานครปฐม)

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก เอช.ไอ.วี.เอดส์ (บ้านเปี่ยมสุข)

˜สถานรับเลี้ยงเด็ก ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ (สาขาท่าพระ)

˜โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

Annual Report of Bangkok Y.M.C.A. Association 2013

˜Y.M.C.A. Youth Leadership Camp

˜Day Camp

˜Ban Chang Camp

˜English Camp

˜Science and Environment Camp

˜Christian Emphasis

Annual Report of Bangkok Y.M.C.A. Foundation 2013 

˜Life Quality Development of Urban Poor Communities Project 

˜Bangkok Y.M.C.A. Foundation (Phayao) Protect A Child Project or Life Quality

Development of Northern Children and Families

˜Bangkok Y.M.C.A. Foundation (NAKHON Prathom)

AIDS Orphans Care Project or Happy Home Center (Ban Piamsuk)

˜Bangkok Y.M.C.A. Foundation (Ta Pra)

˜Global Study Program

 

จากใจ....ถึงกันและกัน
From Hearts to Hearts